تعرفه خدمات

  1. خانه
  2. تعرفه ها

تعرفه های کانادا

پیکاپ ویزا

                                  شهر پیکاپ

                                     هزینه همکار

                              هزینه مسافر

                                     آنکارا

                ۱۰۰۰۰۰ تومان + ۱۳۸ لیر (با ارائه رسید VAC)

                        ۱۵۰۰۰۰ تومان + ۱۳۸ لیر

                                      دبی

                                      ۱۶۰ درهم

                                 ۱۸۰ درهم

                                    ابوظبی

                                      ۴۰۰ درهم

                                ۴۳۰ درهم

                                  ارمنستان

                                    ۴۵۰۰۰۰ تومان

                              ۴۷۰۰۰۰ تومان

پرداخت اپلیکیشن Fee سفارت

                                     خدمات

                                   هزینه همکار

                                        هزینه مسافر

                                    بزرگسال

                                        ۱۷۰$

                                            ۱۸۰$

                        زیر ۱۴ سال / بالای ۸۰ سال

                                        ۹۵$

                                            ۱۰۰$

                                   تحصیلی

                                        ۲۲۰$

                                            ۲۴۰$

                               Work Permit

                                        ۲۲۵$

                                            ۲۴۵$

پکیج کامل اخذ ویزا (ویزا ویزیتوری)

                                                        هزینه همکار

                                                            هزینه مسافر

                                                  ۲۰۰$ + هزینه ترجمه

                                                       ۲۵۰$ + هزینه ترجمه

تعویض پاسپورت کانادایی

                                                         هزینه همکار

                                                              هزینه مسافر

                                                        ۳۰۰۰۰۰ تومان

                                                              ۳۰۰۰۰۰ تومان

تعرفه های آمریکا

پیکاپ ویزا

                                   شهر پیکاپ

                                        هزینه همکار

                                  هزینه مسافر

                                       آنکارا

                                            ۵۰$

                                        ۶۰$

                                    ارمنستان

                                        ۱۵۰۰۰۰ تومان

                                  ۱۸۰۰۰۰ تومان

                                       دبی

                                           ۱۱۰ درهم

                                    ۱۳۰ درهم

                                     ابوظبی

                                          ۴۰۰ درهم

                                    ۴۳۰ درهم

وقت سفارت

                               نوع خدمات

                                  هزینه همکار

                                    هزینه مسافر

                         وقت سفارت در آنکارا

                                      ۲۱۰$

                                        ۲۳۰$

                          وقت سفارت در دبی

                                      ۲۱۰$

                                        ۲۶۰$

                         وقت سفارت درایروان

                                      ۲۳۰$

                                        ۲۷۰$

                             تکمیل فرم DS

                                  ۳۰۰۰۰ تومان

                                    ۴۰۰۰۰ تومان

                    تعیین وقت معاینه در آنکارا

                                  ۸۰۰۰۰ تومان

                                    ۱۰۰۰۰۰تومان

                   تعیین وقت معاینه در ایروان

                                       ۹۰$

                                        ۱۰۰$

                       پرداخت Service Fee

                              ۴۰$ + Sevis Fee

                               ۵۰$ + Sevise Fee

تعرفه های انگلیس

پیکاپ ویزای انگلیس

                              شهر پیکاپ

                                هزینه همکار

                               هزینه مسافر

                            آنکارا (۱ طرفه)

                                     ۴۰$

                                    ۵۵$

                            آنکارا (۲ طرفه)

                                     ۸۰$

                                    ۹۵$

                          استانبول (۱ طرفه)

                                     ۵۰$

                                    ۶۰$

                         استانبول (۲ طرفه)

                                     ۹۰$

                                    ۱۰۰$

                                   دبی

                        ۱7۰ درهم + هزینه سفارت

                      ۱۸۰ درهم + هزینه سفارت

                                 ابوظبی

                       ۴۰۰ درهم + هزینه سفارت

                      ۴۳۰ درهم + هزینه سفارت

                                 ایروان

                                    ۵۰$

                                    ۶۰$

وقت سفارت

                              مدت زمان

                               هزینه همکار

                                 هزینه مسافر

                                ۶ ماه

                                     ۱۹۰$

                                      ۲۰۰$

                                ۲ سال

                                     ۵۸۵$

                                      ۵۹۵$

                                ۵ سال

                                     ۱۰۵۵$

                                      ۱۰۶۵$

                                ۱۰ سال

                                     ۱۲۹۰$

                                      ۱۳۱۰$

پکیج کامل اخذ ویزای انگلیس(از آنکارا)

                                مدت زمان

                                   هزینه همکار

                              هزینه مسافر

                                   ۶ ماه

                             ۳۰۰$ + هزینه ترجمه

                                   ۳۱۰$

                                  ۲ سال

                             ۶۸۵$ + هزینه ترجمه

                                   ۶۹۵$

                                  ۵ سال

                             ۱۱۶۰$ + هزینه ترجمه

                                   ۱۱۷۰$